مدیریت

نام مقام تلفن حومه استان کشور
مهندس رضا شهبازی مدیریت سایت 09127651767 تهران تهران ایران
تیم تحلیل تیم تحلیل 65108400 تهران مارلیک ایران
مدیر تیم برنامه نویسی مدیر تیم برنامه نویسی 65108400 تهران مارلیک ایران
مدیر تیم بازار یابی مدیر تیم بازار یابی 65108400 تهران مارلیک ایران
مهندس شهرام آهنج مدیر تیم گرافیک 02632237222 کرج کرج ایران

پرداخت هزینه ها

لطفا محصول مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

پیشرفت پروژه

Reza Shahbazi

Protected by RsFirewall