شارژ پیامک - پایه

لطفا شارژ مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

شارژ پیامک - میانی

لطفا شارژ مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

شارژ پیامک - بزرگ

لطفا شارژ مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

شارژ پیامک - دلخواه

مبلغ مورد نظر را براي شارژ پیامک وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

شماره حساب ها

شماره حساب ها و كارت هاي گروه مهندسي وب سايت :

 

نام بانک شماره کارت شماره حساب
بانك صادرات 6037691152901682 0330362510005
بانك كشاورزي 6037701074782449 495649212
بانك پارسیان 6221061047959483 800-1760240-5

 

 

كارت ها و حسابهای  فوق بنام آقاي رضا شهبازي مي باشند

پرداخت هزینه ها

لطفا محصول مورد نظر خود را از ليست انتخاب نماييد

مبلغ: (ريال)

پیشرفت پروژه

Reza Shahbazi

Protected by RsFirewall